OGÓLNE WARUNKI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ / APLIKACJI

Właścicielem strony internetowej https://www.deporvillage.pl ("Strona Internetowa") / aplikacji mobilnej 'DEPORVILLAGE' ("Aplikacja")  jest spółka DEPORVILLAGE, S.L., ("DEPORVILLAGE")  działająca pod nazwą handlową "DEPORVILLAGE®", której dane identyfikacyjne są następujące:

Siedziba firmy: Carrer les Tines, 32, 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

Numer identyfikacji podatkowej C.I.F: B-65272742

E-mail: [email protected]

Telefon: +34 910780073

Dane rejestracyjne: wpisana do Rejestru Handlowego w Barcelonie, Tom 43.026, Folio 23 i numer Strony B-394154, 1. wpis

 

Dostęp do Strony Internetowej / Aplikacji

Niniejsze Ogólne Warunki Dostępu i Użytkowania regulują dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej / Aplikacji, którą DEPORVILLAGE udostępnia użytkownikom w wieku powyżej 14 lat, a której celem jest dostarczenie użytkownikowi informacji związanych z DEPORVILLAGE i jej produktami i/lub usługami.

Dostęp do Strony Internetowej / Aplikacji i korzystanie z niej przez użytkownika oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Dostępu i Użytkowania. W związku z tym uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie Ogólnych Warunków Dostępu i Użytkowania podczas korzystania ze Strony Internetowej / Aplikacji, ponieważ mogą one zostać dostosowane i/lub zmodyfikowane w dowolnym momencie.

Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Ogólnych Warunków, powinien powstrzymać się od korzystania ze Strony Internetowej / Aplikacji i jej zawartości.

 

Korzystanie ze Strony Internetowej / Aplikacji

Użytkownik zobowiązuje się do sumiennego korzystania ze Strony Internetowej / Aplikacji, a także z informacji dotyczących produktów i/lub usług w niej zawartych, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dostępu i Użytkowania.

Podobnie, użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mających na celu uszkodzenie, uczynienie bezużytecznym i/lub przeciążenie Strony Internetowej / Aplikacji lub uniemożliwienie, w jakikolwiek sposób, normalnego korzystania z niej i/lub jej działania.

DEPORVILLAGE zastrzega sobie prawo do wycofania, w dowolnym momencie i jednostronnie, treści dowolnej zakładki Strony Internetowej / Aplikacji, gdy w przypadku jej zawartości DEPORVILLAGE uzna to za stosowne. W każdym przypadku, aby złożyć jakąkolwiek skargę związaną z treścią Strony Internetowej, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

Użytkownik jest poinformowany, że w przypadku naruszenia przez niego Ogólnych Warunków Dostępu i Użytkowania lub jakichkolwiek innych warunków zawartych na Stronie Internetowej / Aplikacji, DEPORVILLAGE zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia i / lub zakończenia jego dostępu do Strony Internetowej / Aplikacji, przyjmując wszelkie techniczne środki, które mogą być konieczne do tego celu.

DEPORVILLAGE dokłada wszelkich starań, aby utrzymać Stronę Internetową / Aplikację w dobrym stanie technicznym, unikając błędów lub, w razie potrzeby, naprawiając je i należycie aktualizując zawartość Strony Internetowej / Aplikacji. DEPORVILLAGE nie gwarantuje jednak dostępności i ciągłości dostępu do Strony Internetowej / Aplikacji ani braku błędów w jej treści, ani nie gwarantuje, że będzie ona aktualizowana w odpowiednim czasie.

DEPORVILLAGE zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, modyfikacji, usuwania i/lub aktualizacji informacji zawartych na Stronie Internetowej / Aplikacji, jej konfiguracji lub prezentacji.

 

Odpowiedzialność

Zarówno dostęp do Strony Internetowej / Aplikacji, jak i wykorzystanie wszelkich zawartych w niej informacji, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

DEPORVILLAGE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub krzywdy, które mogą wyniknąć, bezpośrednio lub pośrednio, z dostępu do lub korzystania z informacji zawartych na Stronie Internetowej / Aplikacji, a w szczególności za informacje dotyczące osób trzecich innych niż DEPORVILLAGE, w tym między innymi za produkty w systemach informatycznych lub spowodowane wprowadzeniem wirusów i/lub atakami informatycznymi. DEPORVILLAGE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które użytkownicy mogą ponieść w wyniku niewłaściwego korzystania ze Strony Internetowej / Aplikacji, ani za jakiekolwiek awarie, przerwy, brak i/lub usterki w komunikacji.

W szczególności DEPORVILLAGE wyraźnie stwierdza, że wszystkie informacje dotyczące specyfikacji jej produktów, które, w stosownych przypadkach, są zawarte na Stronie Internetowej / Aplikacji, nie zastępują warunków umowy DEPORVILLAGE, do których użytkownik musi się odnieść w celu zakupu i prawidłowego korzystania z nich. W związku z tym przypomina się użytkownikowi o konieczności uważnego przeczytania całej dokumentacji dołączonej do zakupionych produktów.

DEPORVILLAGE oświadcza również, że informacje dostarczone użytkownikowi w wyniku konkretnych zapytań dotyczących produktów oferowanych na Stronie Internetowej / Aplikacji mają jedynie charakter orientacyjny, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty, które mogą wyniknąć, bezpośrednio lub pośrednio, z wykorzystania przez użytkownika dostarczonych informacji.

Ponadto DEPORVILLAGE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub uszkodzenia oprogramowania lub sprzętu użytkownika wynikające z dostępu do Strony Internetowej / Aplikacji.

DEPORVILLAGE nie ponosi również odpowiedzialności za informacje przesłane przez użytkownika, jeśli nie ma faktycznej wiedzy, że przechowywane informacje są nielegalne lub mogą zaszkodzić prawom osób trzecich. Gdy tylko DEPORVILLAGE dowie się, że zawiera dane takie jak wyżej wymienione, DEPORVILLAGE zobowiązuje się do podjęcia skutecznych działań w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich.

Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju szkody, które DEPORVILLAGE może doznać w wyniku nieprzestrzegania któregokolwiek z obowiązków, którym użytkownik podlega na mocy Ogólnych Warunków Dostępu i Użytkowania lub obowiązujących przepisów prawnych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej / Aplikacji.

 

Portale społecznościowe

DEPORVILLAGE posiada profile na niektórych portalach społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Google+ lub Instagram) w celu informowania o swoich produktach i/lub usługach.

Użytkownicy, którzy dołączają do któregokolwiek z profili otwartych przez DEPORVILLAGE w sieciach społecznościowych, muszą przestrzegać warunków danej sieci społecznościowej.

DEPORVILLAGE może uzyskać dostęp do publicznych informacji użytkowników sieci społecznościowej, wysyłać indywidualne wiadomości, gdy sieć społecznościowa na to pozwala, chociaż nie zostaną one umieszczone w żadnym pliku, chyba że wskazano inaczej.

DEPORVILLAGE przeprowadzi następujące działania:

• Dostęp do informacji publicznych na profilu użytkownika

• Na życzenie użytkownika publikacja na jego profilu informacji, które zostały wcześniej opublikowane przez DEPORVILLAGE

• Wysyłanie indywidualnych wiadomości za pośrednictwem kanałów sieci społecznościowych, jeśli jest to dozwolone

• Aktualizacje statusu strony, które będą wyświetlane na profilu użytkownika

DEPORVILLAGE zastrzega sobie prawo do przeprowadzania konkursów, promocji i/lub losowań za pośrednictwem swoich kont w sieciach społecznościowych, w których mogą uczestniczyć użytkownicy korzystający z jej profili.

 

Blogi i fora

Użytkownicy Strony Internetowej mogą wprowadzać własne treści na blogi i fora DEPORVILLAGE, zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Dostępu i Użytkowania.

W każdym przypadku osoba zidentyfikowana jako nadawca treści jest za nią odpowiedzialna. W żadnym wypadku treść nie odzwierciedla opinii DEPORVILLAGE.

DEPORVILLAGE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości lub nieprawidłowości, które mogą być zawarte w publikowanych treściach, ani za jakiekolwiek szkody lub krzywdy, które mogą wyniknąć z włączenia treści do sekcji sieci społecznościowej lub innych platform, które, w odpowiednich przypadkach, zezwalają na tego typu usługi.

Użytkownik generujący treści udziela DEPORVILLAGE, na dowolnym nośniku, praw do ich powielania, wykorzystywania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania lub jakiegokolwiek innego rodzaju działalności na nich.

Podobnie, użytkownik generujący treści oświadcza, że jest ich właścicielem, jeśli ma to zastosowanie, lub gwarantuje, że posiada niezbędne prawa i upoważnienia od autora lub właściciela do ich wykorzystania przez DEPORVILLAGE.

DEPORVILLAGE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy, które mogą być spowodowane przez wykorzystanie, powielanie, dystrybucję lub publiczną komunikację lub jakikolwiek inny rodzaj działalności prowadzonej na treściach, które są chronione prawami własności intelektualnej należącymi do osób trzecich, bez należytego uzyskania przez użytkownika niezbędnej zgody właścicieli na ich wykorzystanie.

 

Reklama

DEPORVILLAGE może zawierać treści reklamowe i/lub sponsoring stron trzecich na swojej Stronie Internetowej / Aplikacji. Reklamodawcy i sponsorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że materiały przesłane do umieszczenia na Stronie Internetowej / w Aplikacji są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

DEPORVILLAGE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości i/lub nieprawidłowości, które mogą być zawarte w treściach reklamowych lub treściach sponsorów.

 

Polityka zamieszczania linków ("links")

a) Linki do Strony Internetowej

Osoby trzecie zamierzające umieścić na Stronie Internetowej ("Strona Linkująca") link do Strony Internetowej lub ramkę z nim, muszą uzyskać uprzednią, wyraźną i pisemną zgodę DEPORVILLAGE.

W żadnym wypadku autoryzacja udzielona przez DEPORVILLAGE nie oznacza, że DEPORVILLAGE popiera, promuje, gwarantuje, nadzoruje i/lub rekomenduje treść i/lub usługi Strony Linkującej lub że jest odpowiedzialna za ich treść.

Strona Linkująca musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i w żadnym wypadku nie może zawierać treści własnych lub stron trzecich, które są nielegalne i/lub szkodliwe (brutalne, rasistowskie, oczerniające itp.); i/lub nieodpowiednie lub nieistotne w odniesieniu do produktów i/lub usług DEPORVILLAGE.

W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków, DEPORVILLAGE niezwłocznie cofnie zgodę udzieloną Stronie Linkującej, a ta usunie link.

b) Linki do innych stron internetowych

Witryna może zawierać różne łącza, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do innych stron internetowych ("Strony Linkowane").

W żadnym wypadku istnienie Stron Linkowanych nie oznacza rekomendacji, promocji, identyfikacji i/lub zgodności DEPORVILLAGE z oświadczeniami, treściami i/lub usługami świadczonymi za pośrednictwem Stron Linkowanych.

W związku z tym DEPORVILLAGE nie ponosi odpowiedzialności za treść, warunki użytkowania, politykę prywatności i inne warunki Stron Linkowanych, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie i zaakceptowanie ich za każdym razem, gdy uzyskuje do nich dostęp i z nich korzysta.

 

Własność intelektualna i przemysłowa

Wszystkie prawa własności intelektualnej, projekty, bazy danych, bazowe programy komputerowe (w tym kody źródłowe), a także różne elementy składające się na Stronę Internetową / Aplikację (teksty, grafika, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, kombinacje kolorów itp.), ["Treść"], ich struktura, wybór i kolejność są własnością DEPORVILLAGE lub, w stosownych przypadkach, jej licencjodawców.

DEPORVILLAGE jest nazwą handlową zarejestrowaną w imieniu DEPORVILLAGE w Hiszpańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych, a także znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzędzie Rejestracji Znaków Towarowych Unii Europejskiej. W związku z tym jakiekolwiek użycie tego samego lub podobnego znaku identyfikacyjnego, które może prowadzić do pomyłki co do jego pochodzenia lub własności przez osoby trzecie, jest wyraźnie zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody DEPORVILLAGE. Podobnie, nazwy domen www.deporvillage.com i www.deporvillage.pl , na których hostowana jest Strona Internetowa / Aplikacja, są własnością DEPORVILLAGE.

Na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Dostępu i Użytkowania użytkownikowi wyraźnie zabrania się powielania, przekształcania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania, udostępniania, wyodrębniania i/lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania Strony Internetowej / Aplikacji, jej treści i/lub charakterystycznych znaków i nazw domen należących do DEPORVILLAGE.

Nieuprawnione korzystanie z Treści strony, a także wszelkie szkody wyrządzone prawom własności intelektualnej i przemysłowej DEPORVILLAGE, mogą stanowić podstawę do podjęcia działań, do których DEPORVILLAGE jest prawnie upoważniona, oraz do zobowiązań, które, w stosownych przypadkach, wynikają z tego samego.

Korzystanie ze Strony Internetowej / Aplikacji przez użytkownika nie oznacza przeniesienia na użytkownika przez DEPORVILLAGE jakichkolwiek praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej do Strony Internetowej / Aplikacji i Treści.

 

Nieważność

Jeśli którakolwiek z klauzul Ogólnych Warunków Dostępu i Użytkowania zostanie uznana, w całości lub w części, za nieważną lub nieskuteczną, taka nieważność lub nieskuteczność będzie miała wpływ tylko na to postanowienie lub jego część, które jest nieważne lub nieskuteczne, a to samo pozostanie w mocy we wszystkich innych aspektach, a takie postanowienie lub jego część, które zostało naruszone, będzie uważane za nieobjęte Ogólnymi Warunkami Dostępu i Użytkowania.

Dla tych celów, Ogólne Warunki Dostępu i Użytkowania tracą ważność jedynie w odniesieniu do nieważnego lub nieskutecznego postanowienia, a żadna inna część lub postanowienie nie zostaje anulowane, unieważnione, naruszone lub dotknięte taką nieważnością lub nieskutecznością, chyba że ma to zasadniczy wpływ na Ogólne Warunki Dostępu i Użytkowania w całości.

 

Ochrona danych osobowych

Aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników Strony Internetowej / Aplikacji zostały uregulowane w Polityce Prywatności Strony Internetowej / Aplikacji.

 

Prawo właściwe i jurysdykcja

Dostęp i użytkowanie Strony Internetowej / Aplikacji podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim.

W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub rozbieżności wynikających z interpretacji i/lub stosowania Ogólnych Warunków, właściwymi sądami będą te przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

40% zniżki

40% zniżki w Twojej skrzynce e-mailowej

Zarejestruj się i otrzymuj oferty z rabatami do 40% na tysiące produktów w swojej skrzynce e-mailowej.

+ Zobacz szczegóły prawne - Zobacz mniej